www.NSOZ.sk
(zdroj)


3638 uzavretiu manželstva a že poznajú navzájom svoj zdravotný stav.
36393/ Plná moc musí mať písomnú formu a podpis zastúpeného snúbenca musí byť úradne osvedčený.
36414/ Odvolanie plnej moci je účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý snúbenec dozvie skôr než urobí prejav o vstupe do manželstva.
3643
§ 10
Štátny občan Slovenskej republiky môže uzavrieť manželstvo mimo územia Slovenskej republiky podľa tohto zákona aj pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.
3646
3647
má názor:  

Druhý diel
Zdanlivé manželstvo a neplatnosť manželstva
§ 11
1/ Manželstvo nevznikne, ak:
3651 a / chýba prejav vôle o vstupe do manželstva jedného alebo obidvoch snúbencov,b/ snúbenec, ktorý urobil prejav vôle o vstupe do manželstva trpel takou duševnou poruchou, pre ktorú nebol schopný utvoriť právom uznanú vôľuc/ prejav vôle o vstupe do manželstva bol vynútený fyzickým násilímd/ prejav vôle o vstupe do manželstva urobila osoba mladšia ako 16 rokove/ prejav vôle o vstupe do manželstva urobil zástupca bez platnej plnej moci alebo ak došlo k