www.NSOZ.sk
(zdroj)


3642 urobí prejav o vstupe do manželstva.
3643
§ 10
Štátny občan Slovenskej republiky môže uzavrieť manželstvo mimo územia Slovenskej republiky podľa tohto zákona aj pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.
3646
3647
Druhý diel
Zdanlivé manželstvo a neplatnosť manželstva
§ 11
1/ Manželstvo nevznikne, ak:
3651
má názor:  

a / chýba prejav vôle o vstupe do manželstva jedného alebo obidvoch snúbencov,b/ snúbenec, ktorý urobil prejav vôle o vstupe do manželstva trpel takou duševnou poruchou, pre ktorú nebol schopný utvoriť právom uznanú vôľuc/ prejav vôle o vstupe do manželstva bol vynútený fyzickým násilímd/ prejav vôle o vstupe do manželstva urobila osoba mladšia ako 16 rokove/ prejav vôle o vstupe do manželstva urobil zástupca bez platnej plnej moci alebo ak došlo k jej odvolaniu podľa § 9 odsek 4
3658f/ prejav vôle o vstupe do manželstva nebol urobený pred osobou oprávnenou vykonať obrad uzavretia manželstva / § 5, § 6 ods.1 a § 7 ods.1
36602/ O tom, či tu manželstvo je alebo nie je, rozhodne súd aj bez návrhu.