www.NSOZ.sk
(zdroj)


3679 3 Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva, ak manžel, ktorý bol v čase uzavretia manželstva starší ako šestnásť rokov, už dovŕšil osemnásty rok, alebo ak manželka otehotnela.
3681
§ 15
1/ Manželstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorej svojprávnosť bola obmedzená alebo by mohla byť obmedzená pre duševnú poruchu, ktorou je postihnutá. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej psychický stav zlučiteľný s účelom manželstva. Bez tohto povolenia je manželstvo neplatné.
36862/ Súd rozhodne o neplatnosti manželstva na návrh manžela. Návrh treba podať najneskôr do troch rokov od uzavretia manželstva.
3688
má názor:  

3/ Súd nerozhodne o neplatnosti, ak sa medzi tým psychický stav stal zlučiteľný s účelom manželstva.
3690
§ 16
1/ Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o vstupe do manželstva bolo urobené v dôsledku bezprávnej vyhrážky alebo v omyle ohľadne totožnosti druhého snúbenca.
36932/ Súd rozhodne o neplatnosti na návrh manžela, ktorý urobil vyhlásenie pod vplyvom bezprávnej vyhrážky alebo konal v omyle. Návrh treba podať do jedného roka, od kedy sa o existencii dôvodu podľa ods. 1 dozvedel, najneskôr však do troch rokov od uzavretia manželstva.
3697
§ 17