www.NSOZ.sk
(zdroj)


3681
§ 15
1/ Manželstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorej svojprávnosť bola obmedzená alebo by mohla byť obmedzená pre duševnú poruchu, ktorou je postihnutá. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej psychický stav zlučiteľný s účelom manželstva. Bez tohto povolenia je manželstvo neplatné.
36862/ Súd rozhodne o neplatnosti manželstva na návrh manžela. Návrh treba podať najneskôr do troch rokov od uzavretia manželstva.
36883/ Súd nerozhodne o neplatnosti, ak sa medzi tým psychický stav stal zlučiteľný s účelom manželstva.
3690
má názor:  

§ 16
1/ Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o vstupe do manželstva bolo urobené v dôsledku bezprávnej vyhrážky alebo v omyle ohľadne totožnosti druhého snúbenca.
36932/ Súd rozhodne o neplatnosti na návrh manžela, ktorý urobil vyhlásenie pod vplyvom bezprávnej vyhrážky alebo konal v omyle. Návrh treba podať do jedného roka, od kedy sa o existencii dôvodu podľa ods. 1 dozvedel, najneskôr však do troch rokov od uzavretia manželstva.
3697
§ 17
1/ Manželstvo je neplatné, ak sa uzatvorilo za účelom získania štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo udelenia pobytu na území Slovenskej republiky bez úmyslu