www.NSOZ.sk
(zdroj)


36883/ Súd nerozhodne o neplatnosti, ak sa medzi tým psychický stav stal zlučiteľný s účelom manželstva.
3690
§ 16
1/ Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o vstupe do manželstva bolo urobené v dôsledku bezprávnej vyhrážky alebo v omyle ohľadne totožnosti druhého snúbenca.
36932/ Súd rozhodne o neplatnosti na návrh manžela, ktorý urobil vyhlásenie pod vplyvom bezprávnej vyhrážky alebo konal v omyle. Návrh treba podať do jedného roka, od kedy sa o existencii dôvodu podľa ods. 1 dozvedel, najneskôr však do troch rokov od uzavretia manželstva.
3697
má názor:  

§ 17
1/ Manželstvo je neplatné, ak sa uzatvorilo za účelom získania štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo udelenia pobytu na území Slovenskej republiky bez úmyslu založiť manželské spolužitie.
37012/ Súd rozhodne o neplatnosti manželstva na návrh generálneho prokurátora. Návrh treba podať najneskôr do troch rokov od uzavretia manželstva.
3703
§ 18
1/ Ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o jeho neplatnosti.
37052/ Súd rozhodne o neplatnosti manželstva aj po jeho zániku:a/ ak bolo manželstvo uzavreté osobou, ktorá už skôr uzavrela manželstvo alebo ktorá už