www.NSOZ.sk
(zdroj)


28
§ 4
30
Výklad zákona
32
33
34 (1)   Každé ustanovenie súkromného práva treba vykladať a uplatňovať v súlade s ústavným poriadkom a zásadami, na ktorých tento zákona spočíva, ako aj s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré tieto zásady vyjadrujú a chránia.
37
má názor:  

(2)   Jednotlivé ustanovenia tohto zákona treba vykladať v súlade s jeho ostatnými ustanoveniami; nikto sa však nesmie dovolávať slov právneho predpisu proti jeho zmyslu a účelu.
40
41
§ 5
43
Použitie analógie
45 (1)  Občiansky zákonník upravuje súkromné práva a povinnosti v tom rozsahu, v akom ich neupravujú iné právne predpisy. Iné predpisy súkromného práva treba vykladať v súlade s