www.NSOZ.sk
(zdroj)


3703
§ 18
1/ Ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o jeho neplatnosti.
37052/ Súd rozhodne o neplatnosti manželstva aj po jeho zániku:a/ ak bolo manželstvo uzavreté osobou, ktorá už skôr uzavrela manželstvo alebo ktorá už skôr vstúpila do registrovaného partnerstva alebo do obdobného právneho zväzku uzavretých v zahraničí a jej manželstvo alebo partnerstvo alebo obdobný zväzok trvá,
3710
3711
3712
má názor:  

b/ ak bolo manželstvo uzavreté medzi predkami a potomkami alebo medzi súrodencami alebo medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia.
3714
§ 19
1/ Ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh manžela už začalo, súd môže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po smrti druhého manžela.
37172/ Po smrti manžela, ktorý podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva, súd môže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné aj vtedy, ak o to požiadajú do jedného roka od smrti manžela jeho potomkovia.
3720
§ 20
1/ Dokiaľ súd nerozhodne o neplatnosti manželstva, predpokladá sa, že manželstvo je platne