www.NSOZ.sk
(zdroj)


3732
§ 21
1/ Manželia sú v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, byť si verní, pomáhať si, podporovať sa a podľa svojich možností a schopností a prispievať k blahu rodinného spoločenstva. Sú povinní vytvárať zdravé rodinné prostredie pre všetkých členov rodiny, predovšetkým pre maloleté deti.
37382/ Na výkon povolania, pracovné uplatnenie a na začatie podnikateľskej činnosti manžel nepotrebuje súhlas druhého manžela. Pri rozhodovaní má uprednostniť záujmy manželského a rodinného spoločenstva pred vlastnými.
3741
má názor:  

§ 22
Manželia rozhodujú o záležitostiach rodiny spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatnej záležitosti rodiny, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Súd vedie manželov predovšetkým k dohode.
3745
§ 23
3747
3748
37491/ O uspokojovanie potrieb rodiny sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov tak, aby životná úroveň členov rodiny bola