www.NSOZ.sk
(zdroj)


3736 vytvárať zdravé rodinné prostredie pre všetkých členov rodiny, predovšetkým pre maloleté deti.
37382/ Na výkon povolania, pracovné uplatnenie a na začatie podnikateľskej činnosti manžel nepotrebuje súhlas druhého manžela. Pri rozhodovaní má uprednostniť záujmy manželského a rodinného spoločenstva pred vlastnými.
3741
§ 22
Manželia rozhodujú o záležitostiach rodiny spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatnej záležitosti rodiny, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Súd vedie manželov predovšetkým k dohode.
3745
má názor:  

§ 23
3747
3748
37491/ O uspokojovanie potrieb rodiny sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov tak, aby životná úroveň členov rodiny bola rovnaká.
37522/ Za uspokojovanie potrieb rodiny sa považuje aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť, ktorá vyvažuje buď úplne alebo sčasti poskytovanie peňažných a iných majetkových plnení na potreby rodiny.