www.NSOZ.sk
(zdroj)


3743 záležitosti rodiny, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Súd vedie manželov predovšetkým k dohode.
3745
§ 23
3747
3748
37491/ O uspokojovanie potrieb rodiny sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov tak, aby životná úroveň členov rodiny bola rovnaká.
3752
má názor:  

2/ Za uspokojovanie potrieb rodiny sa považuje aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť, ktorá vyvažuje buď úplne alebo sčasti poskytovanie peňažných a iných majetkových plnení na potreby rodiny.
37553/ K potrebám rodiny patria predovšetkým náklady na domácnosť.
37564/ Ak manžel neprispieva na potreby rodiny, rozhodne na návrh druhého manžela súd.
3757
§ 24
1/ Bežné záležitosti rodiny obstarávajú manželia spoločne alebo každý z nich.
37592/ Z právnych úkonov aj jedného manžela pri obstarávaní bežných záležitostí rodiny, ktoré sú primerané jej majetkovým pomerom, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.