www.NSOZ.sk
(zdroj)


3746
3747
3748
37491/ O uspokojovanie potrieb rodiny sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov tak, aby životná úroveň členov rodiny bola rovnaká.
37522/ Za uspokojovanie potrieb rodiny sa považuje aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť, ktorá vyvažuje buď úplne alebo sčasti poskytovanie peňažných a iných majetkových plnení na potreby rodiny.
3755
má názor:  

3/ K potrebám rodiny patria predovšetkým náklady na domácnosť.
37564/ Ak manžel neprispieva na potreby rodiny, rozhodne na návrh druhého manžela súd.
3757
§ 24
1/ Bežné záležitosti rodiny obstarávajú manželia spoločne alebo každý z nich.
37592/ Z právnych úkonov aj jedného manžela pri obstarávaní bežných záležitostí rodiny, ktoré sú primerané jej majetkovým pomerom, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.
37623/ Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak druhý manžel vopred tretej osobe oznámil, že s právnym úkonom manžela nesúhlasí.
3764
§ 25