www.NSOZ.sk
(zdroj)


37581/ Bežné záležitosti rodiny obstarávajú manželia spoločne alebo každý z nich.
37592/ Z právnych úkonov aj jedného manžela pri obstarávaní bežných záležitostí rodiny, ktoré sú primerané jej majetkovým pomerom, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.
37623/ Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak druhý manžel vopred tretej osobe oznámil, že s právnym úkonom manžela nesúhlasí.
3764
§ 25
1/ Iné než bežné záležitosti rodiny obstarávajú manželia spoločne alebo každý z nich. Ak ich obstaráva len jeden manžel, potrebuje súhlas druhého manžela, inak je právny úkon neplatný.
3767
má názor:  

2/ Ak je zadováženie súhlasu manžela podľa odseku 1 spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou alebo ak je odmietnutie súhlasu v zjavnom rozpore so záujmom rodiny, môže súd na návrh súhlas druhého manžela nahradiť.
37703/ Z právnych úkonov aj jedného manžela pri obstarávaní iných než bežných záležitostí rodiny sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, ak druhý manžel dal súhlas na urobenie právneho úkonu podľa odseku 1 alebo ak súd nahradil súhlas podľa odseku 2.
3774
§ 26
1/ Manželia sú oprávnení vzájomne sa zastupovať v bežných záležitostiach, najmä prijímať plnenie patriace jednému z nich.