www.NSOZ.sk
(zdroj)


368 (3)   Na súhlas človeka so spôsobením závažnej ujmy do jeho integrity sa neprihliada.
369
370
§ 43
372
373
374 (1)   Ak je život človeka v náhlom a bezprostrednom nebezpečenstve, alebo ak ide o iné ohrozenie jeho integrity a jeho súhlas nemožno získať, možno zasiahnuť okamžite, pokiaľ je to pre jeho život a zdravie nevyhnutné.
377
má názor:  

(2)   Ak došlo k zásahu do integrity bez súhlasu človeka, ktorý bol v stave, ktorý vylučoval, aby mohol posúdiť účel, povahu, postup a možné následky zásahu, musí mu byť bezodkladne po tom, čo to jeho stav dovolí, zrozumiteľne vysvetlené, aký zásah bol vykonaný, aké sú možné následky zásahu a aké boli riziká nevykonania zásahu.
381
382
§ 44
(1)  Ak nie je človek, hoci len prechodne, schopný sám udeliť súhlas so zásahom do svojej integrity a nejde o prípad podľa § 45, vyžaduje sa súhlas jeho zákonného zástupcu. Ak taký nie je, vyžaduje sa súhlas prítomného manžela, plnoletého dieťaťa, rodiča alebo inej blízkej osoby; pokiaľ nie je prítomná žiadna z týchto osôb a ich súhlas nemožno