www.NSOZ.sk
(zdroj)


37803/ Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak manželia nežijú spolu v domácnosti.
3781
§ 27
1/ Manželia majú právo bezodplatného užívania obvyklého zariadenia domácnosti, ktorú spoločne užívajú, bez ohľadu na to, ktorému z nich patrí právo k tomuto zariadeniu alebo jeho časti.
37852/ Obvyklé zariadenie domácnosti tvorí súbor hnuteľných vecí, ktorý slúži potrebám rodiny.
37863/ Ani jeden manžel nemôže bez súhlasu druhého manžela nakladať s vecami patriacimi do obvyklého zariadenia domácnosti podľa ods. 1, okrem, ak ide o vec nepatrnej hodnoty.
3788
3789
má názor:  

3790
3791
§ 28
Ak manželia užívajú byt alebo dom /jeho časť/, ku ktorému patrí právo len jednému z nich a majú v ňom zriadenú domácnosť; manžel, ktorému patrí právo, je povinný strpieť právo druhého manžela a rodiny na pokojné bývanie. Ak by manžel, ktorému patrí právo k bytu alebo domu /jeho časti/ nakladal s týmito predmetmi bez súhlasu druhého manžela tak, že by tým ohrozil životné potreby druhého manžela alebo rodiny, je právny úkon neplatný.
3797
§ 29
Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takéhoto násilia voči