www.NSOZ.sk
(zdroj)


3805
Majetkové usporiadanie medzi manželmi
§ 30
Všeobecné ustanovenia
38081/ Manželia majú právo usporiadať vzájomné majetkové práva a povinnosti zmluvou /zmluvné usporiadanie majetkových práv a povinností/.
38102/ Ak manželia neusporiadali vzájomné majetkové práva a povinnosti zmluvou, vzniká uzavretím manželstva
3812 majetkové spoločenstvo manželov
3813 /zákonné usporiadanie
3814
má názor:  

majetkových práv a povinností/.
3815
§ 31
V pochybnostiach sa predpokladá, že majetok nadobudnutý manželmi alebo jedným z nich počas trvania manželstva patrí do zákonného majetkového spoločenstva, ak sa nepreukáže opak.
3819
§ 32
Zmluvné usporiadanie majetkových práv a povinností manželov1/ Manželia môžu počas trvania manželstva uzatvoriť alebo zmeniť zmluvu o majetkovom usporiadaní. Musí z nej byť zrejmé, ako sa manželia vyporiadali s dovtedy existujúcimi majetkovými právami a povinnosťami.