www.NSOZ.sk
(zdroj)


38102/ Ak manželia neusporiadali vzájomné majetkové práva a povinnosti zmluvou, vzniká uzavretím manželstva
3812 majetkové spoločenstvo manželov
3813 /zákonné usporiadanie
3814 majetkových práv a povinností/.
3815
§ 31
V pochybnostiach sa predpokladá, že majetok nadobudnutý manželmi alebo jedným z nich počas trvania manželstva patrí do zákonného majetkového spoločenstva, ak sa nepreukáže opak.
3819
má názor:  

§ 32
Zmluvné usporiadanie majetkových práv a povinností manželov1/ Manželia môžu počas trvania manželstva uzatvoriť alebo zmeniť zmluvu o majetkovom usporiadaní. Musí z nej byť zrejmé, ako sa manželia vyporiadali s dovtedy existujúcimi majetkovými právami a povinnosťami.
38242/ Zmluva o majetkovom usporiadaní alebo jej zmena nemá spätné účinky.
3825
§ 33
1/ Zmluvu o majetkovom usporiadaní možno uzavrieť aj pred uzavretím manželstva, zmluva nadobudne účinnosť uzavretím manželstva.
3828