www.NSOZ.sk
(zdroj)


3815
§ 31
V pochybnostiach sa predpokladá, že majetok nadobudnutý manželmi alebo jedným z nich počas trvania manželstva patrí do zákonného majetkového spoločenstva, ak sa nepreukáže opak.
3819
§ 32
Zmluvné usporiadanie majetkových práv a povinností manželov1/ Manželia môžu počas trvania manželstva uzatvoriť alebo zmeniť zmluvu o majetkovom usporiadaní. Musí z nej byť zrejmé, ako sa manželia vyporiadali s dovtedy existujúcimi majetkovými právami a povinnosťami.
3824
má názor:  

2/ Zmluva o majetkovom usporiadaní alebo jej zmena nemá spätné účinky.
3825
§ 33
1/ Zmluvu o majetkovom usporiadaní možno uzavrieť aj pred uzavretím manželstva, zmluva nadobudne účinnosť uzavretím manželstva.
3828
3829
38302/ Ak uzatvára zmluvu o majetkovom usporiadaní snúbenec, ktorému súd povolil uzavrieť manželstvo /§ 14 a 15/, zmluvu musí schváliť súd, inak je neplatná.
3832
§ 34
1/ Každá zmluva týkajúca sa majetkového usporiadania musí mať písomnú formu. Prejavy