www.NSOZ.sk
(zdroj)


3823 majetkovými právami a povinnosťami.
38242/ Zmluva o majetkovom usporiadaní alebo jej zmena nemá spätné účinky.
3825
§ 33
1/ Zmluvu o majetkovom usporiadaní možno uzavrieť aj pred uzavretím manželstva, zmluva nadobudne účinnosť uzavretím manželstva.
3828
3829
38302/ Ak uzatvára zmluvu o majetkovom usporiadaní snúbenec, ktorému súd povolil uzavrieť manželstvo /§ 14 a 15/, zmluvu musí schváliť súd, inak je neplatná.
3832
má názor:  

§ 34
1/ Každá zmluva týkajúca sa majetkového usporiadania musí mať písomnú formu. Prejavy vôle manželov musia byť na tej istej listine a ich podpisy musia byť úradne osvedčené.
38352/ Zmluva sa zapisuje do verejného zoznamu zriadeného osobitným zákonom.
3836
§ 35
1/ Zmluva o majetkovom usporiadaní je účinná voči tretím osobám od jej zápisu do verejného zoznamu podľa § 34 odseku 2, okrem ak tretej osobe bol známy obsah zmluvy už skôr.
38402/ Ak je predmetom zmluvy o majetkovom usporiadaní už existujúca vec zapísaná do verejného zonamu, zmluva v časti týkajúcej sa tejto veci, nadobudne účinnosť voči tretím