www.NSOZ.sk
(zdroj)


3827 zmluva nadobudne účinnosť uzavretím manželstva.
3828
3829
38302/ Ak uzatvára zmluvu o majetkovom usporiadaní snúbenec, ktorému súd povolil uzavrieť manželstvo /§ 14 a 15/, zmluvu musí schváliť súd, inak je neplatná.
3832
§ 34
1/ Každá zmluva týkajúca sa majetkového usporiadania musí mať písomnú formu. Prejavy vôle manželov musia byť na tej istej listine a ich podpisy musia byť úradne osvedčené.
38352/ Zmluva sa zapisuje do verejného zoznamu zriadeného osobitným zákonom.
3836
má názor:  

§ 35
1/ Zmluva o majetkovom usporiadaní je účinná voči tretím osobám od jej zápisu do verejného zoznamu podľa § 34 odseku 2, okrem ak tretej osobe bol známy obsah zmluvy už skôr.
38402/ Ak je predmetom zmluvy o majetkovom usporiadaní už existujúca vec zapísaná do verejného zonamu, zmluva v časti týkajúcej sa tejto veci, nadobudne účinnosť voči tretím osobám zápisom to tohto zoznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
3843
§ 36
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že do majetkového spoločenstva zahrnú aj majetok, ktorý do neho podľa zákona nepatrí.