www.NSOZ.sk
(zdroj)


38371/ Zmluva o majetkovom usporiadaní je účinná voči tretím osobám od jej zápisu do verejného zoznamu podľa § 34 odseku 2, okrem ak tretej osobe bol známy obsah zmluvy už skôr.
38402/ Ak je predmetom zmluvy o majetkovom usporiadaní už existujúca vec zapísaná do verejného zonamu, zmluva v časti týkajúcej sa tejto veci, nadobudne účinnosť voči tretím osobám zápisom to tohto zoznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
3843
§ 36
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že do majetkového spoločenstva zahrnú aj majetok, ktorý do neho podľa zákona nepatrí.
3846
má názor:  

2/ Manželia môžu zahrnúť do majetkového spoločenstva majetok existujúci i budúci.
38473/ Manželia sa môžu dohodnúť, že zo zákonného majetkového společenstva vylúčia majetok, ktorý by do neho inak patril. Dohoda sa môže týkať len majetku,ktorý nadobudnú v budúcnosti.
38504/ Zmluva sa môže týkať celého majetku, ako aj jeho častí.
3851
§ 37
1/ Manželia môžu upraviť odchylne od zákona správu ich majetkového spoločenstva a dohodnúť sa, že jeden z nich poveruje druhého manžela výlučnou správou časti alebo celého spoločného majetku. Zároveň si môžu vymieniť, ktoré právne úkony musia robiť spoločne alebo na ktoré právne úkony sa vyžaduje súhlas druhého manžela, ktorý majetkové