www.NSOZ.sk
(zdroj)


38803/ Manželia si môžu zároveň dohodnúť vzájomné zastupovanie pri správe ich výlučných majetkov.
38824/ Uzavretie zmluvy podľa ods. 1 nemá vplyv na vzájomnú vyživovaciu povinnosť manželov ani na povinnosť manželov prispievať na domácnosť.
3884
§ 41
Zmluvou o majetkovom usporiadaní nemožno vylúčiť ani zmeniť ustanovenia § 27 a 28 tohto zákona.
3887
§ 42
Zákonné majetkové spoločenstvo manželov
3889
má názor:  

1/ Do zákonného majetkového společenstva patrí majetok, ktorý obidvaja manželia alebo jeden z nich nadobudli za trvania manželstva s výnimkou toho, čo podľa tohoto zákona tvorí výlučný majetek každého manžela /§ 45/.
38922/ Miera účasti manželov na právach a povinnostiach vyplývajúcich z majetkového spoločenstva počas jeho trvania nie je vyjadrená podielmi.
3894
§ 43
1/ Do majetkového spoločenstva patria výnosy z výlučného majetku jedného manžela po odpočítaní nevyhnutných nákladov vynaložených na tento majetok.
38972/ Do majetkového spoločenstva patrí majetková hodnota podielu manžela v obchodnej spoločnosti, ak sa manžel stal za trvania manželstva spoločníkom obchodnej spoločnosti, ako