www.NSOZ.sk
(zdroj)


3888 Zákonné majetkové spoločenstvo manželov
38891/ Do zákonného majetkového společenstva patrí majetok, ktorý obidvaja manželia alebo jeden z nich nadobudli za trvania manželstva s výnimkou toho, čo podľa tohoto zákona tvorí výlučný majetek každého manžela /§ 45/.
38922/ Miera účasti manželov na právach a povinnostiach vyplývajúcich z majetkového spoločenstva počas jeho trvania nie je vyjadrená podielmi.
3894
§ 43
1/ Do majetkového spoločenstva patria výnosy z výlučného majetku jedného manžela po odpočítaní nevyhnutných nákladov vynaložených na tento majetok.
3897
má názor:  

2/ Do majetkového spoločenstva patrí majetková hodnota podielu manžela v obchodnej spoločnosti, ak sa manžel stal za trvania manželstva spoločníkom obchodnej spoločnosti, ako aj majetková hodnota podielu manžela v družstve, ak sa manžel stal za trvania manželstva členom družstva, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3901
§ 44
Do majetkového spoločenstva manželov nepatrí:
3903a/ majetok nadobudnutý darom, dedičstvom alebo odkazom ak darca alebo poručiteľ neurčil inak ,
3905b/ majetok, ktorý podľa svojej povahy slúži osobnej potrebe len jedného z manželov,c/ majetok, ktorý slúži na výkon povolania alebo podnikania len jedného z manželov,