www.NSOZ.sk
(zdroj)


3894
§ 43
1/ Do majetkového spoločenstva patria výnosy z výlučného majetku jedného manžela po odpočítaní nevyhnutných nákladov vynaložených na tento majetok.
38972/ Do majetkového spoločenstva patrí majetková hodnota podielu manžela v obchodnej spoločnosti, ak sa manžel stal za trvania manželstva spoločníkom obchodnej spoločnosti, ako aj majetková hodnota podielu manžela v družstve, ak sa manžel stal za trvania manželstva členom družstva, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3901
§ 44
Do majetkového spoločenstva manželov nepatrí:
3903
má názor:  

a/ majetok nadobudnutý darom, dedičstvom alebo odkazom ak darca alebo poručiteľ neurčil inak ,
3905b/ majetok, ktorý podľa svojej povahy slúži osobnej potrebe len jedného z manželov,c/ majetok, ktorý slúži na výkon povolania alebo podnikania len jedného z manželov,d/ náhrada nemajetkovej ujmy v dôsledku neoprávneného zásahu do osobnostných práv manžela, náhrada za vytrpené bolesti alebo za sťaženie spoločenského uplatnenia,
3910
3911
3912e/ majetok alebo náhrada, ktorú manžel nadobudol za majetok patriaci do jeho výlučného