www.NSOZ.sk
(zdroj)


3903a/ majetok nadobudnutý darom, dedičstvom alebo odkazom ak darca alebo poručiteľ neurčil inak ,
3905b/ majetok, ktorý podľa svojej povahy slúži osobnej potrebe len jedného z manželov,c/ majetok, ktorý slúži na výkon povolania alebo podnikania len jedného z manželov,d/ náhrada nemajetkovej ujmy v dôsledku neoprávneného zásahu do osobnostných práv manžela, náhrada za vytrpené bolesti alebo za sťaženie spoločenského uplatnenia,
3910
3911
3912
má názor:  

e/ majetok alebo náhrada, ktorú manžel nadobudol za majetok patriaci do jeho výlučného majetku,
3914f/ majetok nadobudnutý z výlučného majetku manžela a z
3916 majetku patriaceho do
3917 majetkového spoločenstva, ak hodnota použitého spoločného majetku je nepatrnág/ dlhy, ktoré sa týkajú výlučného majetku manžela,h/ dlhy, z právnych úkonov týkajúcich sa obstarávania iných než bežných záležitostí rodiny, ak manžel urobil právny úkon bez súhlasu druhého manžela alebo bez povolenia súdu / § 28/, ako aj dlhy z právnych úkonov týkajúcich sa záležitostí presahujúcich rámec bežnej správy