www.NSOZ.sk
(zdroj)


3907d/ náhrada nemajetkovej ujmy v dôsledku neoprávneného zásahu do osobnostných práv manžela, náhrada za vytrpené bolesti alebo za sťaženie spoločenského uplatnenia,
3910
3911
3912e/ majetok alebo náhrada, ktorú manžel nadobudol za majetok patriaci do jeho výlučného majetku,
3914f/ majetok nadobudnutý z výlučného majetku manžela a z
3916
má názor:  

majetku patriaceho do
3917 majetkového spoločenstva, ak hodnota použitého spoločného majetku je nepatrnág/ dlhy, ktoré sa týkajú výlučného majetku manžela,h/ dlhy, z právnych úkonov týkajúcich sa obstarávania iných než bežných záležitostí rodiny, ak manžel urobil právny úkon bez súhlasu druhého manžela alebo bez povolenia súdu / § 28/, ako aj dlhy z právnych úkonov týkajúcich sa záležitostí presahujúcich rámec bežnej správy majetkového spoločenstva, ak manžel urobil právny úkon bez súhlasu druhého manžela alebo bez povolenia súdu /§ 46/.
3924
§ 45
1/ Majetek patrici do majetkového spoločenstva užívajú a spravujú obidvaja manželia.