www.NSOZ.sk
(zdroj)


383 (1)  Ak nie je človek, hoci len prechodne, schopný sám udeliť súhlas so zásahom do svojej integrity a nejde o prípad podľa § 45, vyžaduje sa súhlas jeho zákonného zástupcu. Ak taký nie je, vyžaduje sa súhlas prítomného manžela, plnoletého dieťaťa, rodiča alebo inej blízkej osoby; pokiaľ nie je prítomná žiadna z týchto osôb a ich súhlas nemožno zabezpečiť inak, môže udeliť súhlas iná prítomná osoba, ktorá preukáže osobitný záujem o dotknutú osobu.
389 (2)  Pri udeľovaní súhlasu so zásahom do integrity podľa odseku 1 sa zohľadnia známe želania človeka, do integrity ktorého sa má zasiahnuť.
391
392
má názor:  

§ 45
(1)  Súhlas so zásahom do integrity maloletého udeľuje jeho zákonný zástupca.
394 (2)  Maloletý môže udeliť súhlas sám, pokiaľ je to primerané vôľovej a rozumovej vyspelosti osôb v jeho veku a ide o bežný zákrok alebo o zákrok nezanechávajúci trvalé a závažné následky.
397
398
§ 46
400
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti