www.NSOZ.sk
(zdroj)


3917 majetkového spoločenstva, ak hodnota použitého spoločného majetku je nepatrnág/ dlhy, ktoré sa týkajú výlučného majetku manžela,h/ dlhy, z právnych úkonov týkajúcich sa obstarávania iných než bežných záležitostí rodiny, ak manžel urobil právny úkon bez súhlasu druhého manžela alebo bez povolenia súdu / § 28/, ako aj dlhy z právnych úkonov týkajúcich sa záležitostí presahujúcich rámec bežnej správy majetkového spoločenstva, ak manžel urobil právny úkon bez súhlasu druhého manžela alebo bez povolenia súdu /§ 46/.
3924
§ 45
1/ Majetek patrici do majetkového spoločenstva užívajú a spravujú obidvaja manželia.
3926
má názor:  

Spoločne uhrádzajú náklady vynaložené alebo spojené s jeho užívaním, udržiavaním a správou.
39282/ Ak sa manželia nedohodnú o výkone práv a povinností vyplývajúcich z majetkového spoločenstva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.
3930
§ 46
1/ Bežnú správu majetku patriaceho do majetkového spoločenstva môže vykonávať každý z manželov sám.
39332/Ak ide o záležitosť, ktoré presahuje rámec bežnej správy, manželia musia urobiť právny úkon spoločne alebo ho môže urobiť aj jeden manžel so súhlasom druhého manžela; inak je právny úkon neplatný.