www.NSOZ.sk
(zdroj)


3921 ako aj dlhy z právnych úkonov týkajúcich sa záležitostí presahujúcich rámec bežnej správy majetkového spoločenstva, ak manžel urobil právny úkon bez súhlasu druhého manžela alebo bez povolenia súdu /§ 46/.
3924
§ 45
1/ Majetek patrici do majetkového spoločenstva užívajú a spravujú obidvaja manželia.
3926 Spoločne uhrádzajú náklady vynaložené alebo spojené s jeho užívaním, udržiavaním a správou.
39282/ Ak sa manželia nedohodnú o výkone práv a povinností vyplývajúcich z majetkového spoločenstva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.
3930
má názor:  

§ 46
1/ Bežnú správu majetku patriaceho do majetkového spoločenstva môže vykonávať každý z manželov sám.
39332/Ak ide o záležitosť, ktoré presahuje rámec bežnej správy, manželia musia urobiť právny úkon spoločne alebo ho môže urobiť aj jeden manžel so súhlasom druhého manžela; inak je právny úkon neplatný.
39363/Ak zadováženie súhlasu druhého manžela je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou alebo odmietnutie súhlasu je v zjavnom rozpore so záujmom manželov alebo rodiny, súd môže na návrh manžela povoliť, aby manžel urobil právny úkon sám.
39394/ Z právnych úkonov aj len jedného manžela týkajúcich sa majetkového spoločenstva,