www.NSOZ.sk
(zdroj)


3930
§ 46
1/ Bežnú správu majetku patriaceho do majetkového spoločenstva môže vykonávať každý z manželov sám.
39332/Ak ide o záležitosť, ktoré presahuje rámec bežnej správy, manželia musia urobiť právny úkon spoločne alebo ho môže urobiť aj jeden manžel so súhlasom druhého manžela; inak je právny úkon neplatný.
39363/Ak zadováženie súhlasu druhého manžela je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou alebo odmietnutie súhlasu je v zjavnom rozpore so záujmom manželov alebo rodiny, súd môže na návrh manžela povoliť, aby manžel urobil právny úkon sám.
3939
má názor:  

4/ Z právnych úkonov aj len jedného manžela týkajúcich sa majetkového spoločenstva, manželia sú oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, okrem ak druhý manžel nesúhlasil s právnym úkonom urobeným podľa odseku 2 alebo ak manžel urobil tento právny úkon bez povolenia súdu podľa ods. 3.
3943
§ 47
1/ Manžel, ktorý začal podnikať môže použiť na začatie podnikania majetok patriaci do majetkového spoločenstva alebo jeho časť len so súhlasom druhého manžela.. inak je právny úkon neplatný. To neplatí, ak ide o použitie majetku nepatrnej hodnoty.
39472/Súhlas podľa ods. 1 sa vyžaduje len na prvé použitie majetku patriaceho do majetkového spoločenstva.