www.NSOZ.sk
(zdroj)


3938 môže na návrh manžela povoliť, aby manžel urobil právny úkon sám.
39394/ Z právnych úkonov aj len jedného manžela týkajúcich sa majetkového spoločenstva, manželia sú oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, okrem ak druhý manžel nesúhlasil s právnym úkonom urobeným podľa odseku 2 alebo ak manžel urobil tento právny úkon bez povolenia súdu podľa ods. 3.
3943
§ 47
1/ Manžel, ktorý začal podnikať môže použiť na začatie podnikania majetok patriaci do majetkového spoločenstva alebo jeho časť len so súhlasom druhého manžela.. inak je právny úkon neplatný. To neplatí, ak ide o použitie majetku nepatrnej hodnoty.
3947
má názor:  

2/Súhlas podľa ods. 1 sa vyžaduje len na prvé použitie majetku patriaceho do majetkového spoločenstva.
39493/ Ustanovenie ods. 1 a 2 sa použije aj v prípade, ak má byť majetok použitý ako vklad do obchodnej spoločnosti.
3951
§ 48
1/ Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie majetkového spoločenstva odporovalo dobrým mravom, súd môže na návrh niektorého z manželov zrušiť toto spoločenstvo alebo zúžiť jeho rozsah aj za trvania manželstva.
3955
3956