www.NSOZ.sk
(zdroj)


388 o dotknutú osobu.
389 (2)  Pri udeľovaní súhlasu so zásahom do integrity podľa odseku 1 sa zohľadnia známe želania človeka, do integrity ktorého sa má zasiahnuť.
391
392
§ 45
(1)  Súhlas so zásahom do integrity maloletého udeľuje jeho zákonný zástupca.
394 (2)  Maloletý môže udeliť súhlas sám, pokiaľ je to primerané vôľovej a rozumovej vyspelosti osôb v jeho veku a ide o bežný zákrok alebo o zákrok nezanechávajúci trvalé a závažné následky.
397
má názor:  

398
§ 46
400
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
402 (1)  Do integrity človeka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti možno zasiahnuť len s jej informovaným súhlasom.
404 (2)  Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách