www.NSOZ.sk
(zdroj)


3964 Ak podnikateľskú činnosť po zrušení majetkového spoločenstva vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou, ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom.
3968
§ 51
1/ Pohľadávka veriteľa len jedného manžela, ktorá vznikla za trvania manželstva sa pri výkone rozhodnutia uspokojí z jeho výlučného majetku Len ak tento majetok nestačí na uspokojenie pohľadávky, môže byť uspokojená pri výkone rozhodnutia i z majetku patriaceho do majetkového spoločenstva.
3973
má názor:  

2/ Ak ide o dlh len jedného manžela, ktorý vznikol z jeho trestného činu alebo protiprávneho konania alebo na výživnom, môže byť majetkové spoločenstvo postihnuté len do výšky podielu, ktorý by manželovi pripadol, ak by majetkové spoločenstvo bolo zrušené a vyporiadané podľa ustanovenia § 55.
3977
§ 53
Majetkové spoločenstvo zanikne zánikom manželstva, ako aj v prípadoch ustanovených osobitným zákonom.
3980
§ 54
1/ Ak majetkové spoločenstvo zaniklo alebo bolo zrušené ,vykoná sa vyporiadanie spoločných práv a povinností z neho vyplývajúcich podľa zásad obsiahnutých v § 55.