www.NSOZ.sk
(zdroj)


3971 uspokojenie pohľadávky, môže byť uspokojená pri výkone rozhodnutia i z majetku patriaceho do majetkového spoločenstva.
39732/ Ak ide o dlh len jedného manžela, ktorý vznikol z jeho trestného činu alebo protiprávneho konania alebo na výživnom, môže byť majetkové spoločenstvo postihnuté len do výšky podielu, ktorý by manželovi pripadol, ak by majetkové spoločenstvo bolo zrušené a vyporiadané podľa ustanovenia § 55.
3977
§ 53
Majetkové spoločenstvo zanikne zánikom manželstva, ako aj v prípadoch ustanovených osobitným zákonom.
3980
má názor:  

§ 54
1/ Ak majetkové spoločenstvo zaniklo alebo bolo zrušené ,vykoná sa vyporiadanie spoločných práv a povinností z neho vyplývajúcich podľa zásad obsiahnutých v § 55.
39832/ Ak dojde k vyporiadaniu dohodou, manželia si vydajú na požiadanie písemné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
39853/ Ak sa manželia nedohodnú o vyporiadaní, vykoná vyporiadanie súd na návrh niektorého z manželov.
39874/ Do času, kým nie je majetkové spoločenstvo vyporiadané, použijú sa primerane ustanovenia o zákonnom majetkovom spoločenstve.
3989
§ 55