www.NSOZ.sk
(zdroj)


3974 protiprávneho konania alebo na výživnom, môže byť majetkové spoločenstvo postihnuté len do výšky podielu, ktorý by manželovi pripadol, ak by majetkové spoločenstvo bolo zrušené a vyporiadané podľa ustanovenia § 55.
3977
§ 53
Majetkové spoločenstvo zanikne zánikom manželstva, ako aj v prípadoch ustanovených osobitným zákonom.
3980
§ 54
1/ Ak majetkové spoločenstvo zaniklo alebo bolo zrušené ,vykoná sa vyporiadanie spoločných práv a povinností z neho vyplývajúcich podľa zásad obsiahnutých v § 55.
3983
má názor:  

2/ Ak dojde k vyporiadaniu dohodou, manželia si vydajú na požiadanie písemné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
39853/ Ak sa manželia nedohodnú o vyporiadaní, vykoná vyporiadanie súd na návrh niektorého z manželov.
39874/ Do času, kým nie je majetkové spoločenstvo vyporiadané, použijú sa primerane ustanovenia o zákonnom majetkovom spoločenstve.
3989
§ 55
1/ Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely obidvoch manželov sú rovnaké.
39912/ Každý z manželov môže požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a musí nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný