www.NSOZ.sk
(zdroj)


3978 Majetkové spoločenstvo zanikne zánikom manželstva, ako aj v prípadoch ustanovených osobitným zákonom.
3980
§ 54
1/ Ak majetkové spoločenstvo zaniklo alebo bolo zrušené ,vykoná sa vyporiadanie spoločných práv a povinností z neho vyplývajúcich podľa zásad obsiahnutých v § 55.
39832/ Ak dojde k vyporiadaniu dohodou, manželia si vydajú na požiadanie písemné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
39853/ Ak sa manželia nedohodnú o vyporiadaní, vykoná vyporiadanie súd na návrh niektorého z manželov.
3987
má názor:  

4/ Do času, kým nie je majetkové spoločenstvo vyporiadané, použijú sa primerane ustanovenia o zákonnom majetkovom spoločenstve.
3989
§ 55
1/ Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely obidvoch manželov sú rovnaké.
39912/ Každý z manželov môže požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a musí nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok.
39943/ Pri vyporiadaní sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti