www.NSOZ.sk
(zdroj)


39853/ Ak sa manželia nedohodnú o vyporiadaní, vykoná vyporiadanie súd na návrh niektorého z manželov.
39874/ Do času, kým nie je majetkové spoločenstvo vyporiadané, použijú sa primerane ustanovenia o zákonnom majetkovom spoločenstve.
3989
§ 55
1/ Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely obidvoch manželov sú rovnaké.
39912/ Každý z manželov môže požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a musí nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok.
3994
má názor:  

3/ Pri vyporiadaní sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a obstarávanie domácnosti.
3998
3999
4000
§ 56
1/ Ak do troch rokov od zániku alebo zrušenia majetkového spoločenstva nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak majetkové spoločenstvo nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku alebo zrušenia vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o