www.NSOZ.sk
(zdroj)


4007 podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, pohľadávkach a dlhoch, ktoré sú pre manželov spoločné.
40102/ Ak sa po vyporiadaní majetkového spoločenstva dohodou manželov alebo rozhodnutím súdu objaví majetek, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, použije sa ustanovenie
4012ods. 1.
4013
§ 57
Ak za trvania manželstva majetkové spoločenstvo zaniklo alebo bolo zrušené, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov.
4016
má názor:  

4017
Piaty diel
Zánik manželstva
§ 58
1/ Manželstvo zanikne smrťou manžela alebo vyhlásením za mŕtveho. Ak manžel bol vyhlásený za mŕtveho, manželstvo zanikne dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí ako deň smrti manžela.
40232/ Ak rozhodnutie o vyhlásení manžela za mŕtveho bolo zrušené, zaniknuté manželstvo sa neobnoví.
40253/ Manželstvo zanikne zmenou pohlavia manžela podľa § 21. O právach a povinnostiach