www.NSOZ.sk
(zdroj)


4016
4017
Piaty diel
Zánik manželstva
§ 58
1/ Manželstvo zanikne smrťou manžela alebo vyhlásením za mŕtveho. Ak manžel bol vyhlásený za mŕtveho, manželstvo zanikne dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí ako deň smrti manžela.
40232/ Ak rozhodnutie o vyhlásení manžela za mŕtveho bolo zrušené, zaniknuté manželstvo sa neobnoví.
4025
má názor:  

3/ Manželstvo zanikne zmenou pohlavia manžela podľa § 21. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových právach a povinnostiach platia obdobne ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
4029 Rozvod manželstva
4030
§ 59
1/ Súd môže na návrh niektorého z manželov manželstvo rozviesť, ak je manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
40332/ Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k hlbokému a trvalému rozvratu.
40343/ Aj keď je manželstvo rovrátené /ods. 1/, súd manželstvo nerozvedie, ak by rozvod bol: