www.NSOZ.sk
(zdroj)


4024 neobnoví.
40253/ Manželstvo zanikne zmenou pohlavia manžela podľa § 21. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových právach a povinnostiach platia obdobne ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
4029 Rozvod manželstva
4030
§ 59
1/ Súd môže na návrh niektorého z manželov manželstvo rozviesť, ak je manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
4033
má názor:  

2/ Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k hlbokému a trvalému rozvratu.
40343/ Aj keď je manželstvo rovrátené /ods. 1/, súd manželstvo nerozvedie, ak by rozvod bol:a/ v zjavnom rozpore so záujmom spoločného maloletého dieťaťa manželov, ktorý je daný dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, alebo
4037b/ v zjavnom rozpore so záujmom manžela, ktorý rozvrat manželstva podstatnou mierou nezapríčinil, a rozvod manželstva by pociťoval ako závažnú ujmu a za zachovanie manželstva by svedčili mimoriadne okolnosti; to neplatí, ak manželia už spolu nežijú aspoň po dobu troch rokov.
4041
4042