www.NSOZ.sk
(zdroj)


395 osôb v jeho veku a ide o bežný zákrok alebo o zákrok nezanechávajúci trvalé a závažné následky.
397
398
§ 46
400
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
402 (1)  Do integrity človeka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti možno zasiahnuť len s jej informovaným súhlasom.
404
má názor:  

(2)  Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas možno kedykoľvek odvolať.
409 (3)  Poučenie podľa odseku 2 musí byť jasné a zrozumiteľné a musí byť poskytnuté ohľaduplne, bez nátlaku a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému
412
413