www.NSOZ.sk
(zdroj)


4041
4042
40434/ Ak manželia majú spoločné maloleté dieťa, manželstvo nemožno rozviesť, dokiaľ súd nerozhodne alebo nechváli dohodu o úprave práv a povinnosti rodičov k tomuto dieťaťu na čas po rozvode.
4046
§ 60
1/ Ak manžel podá návrh na rozvod a druhý manžel s návrhom súhlasí, alebo sa k návrhu pripojí, predpokladá sa hlboký a trvalý rozvrat manželstva, ak manželia nežili spolu aspoň jeden rok pred začatím konania o rozvode.
4050
má názor:  

2/ V prípade uvedenom v ods. 1 súd nezisťuje príčiny hlbokého a trvalého rozvratu manželstva a manželstvo rozvedie, ak manželia predložia:a/ súdom schválenú dohodu o úprave výkonu práv a povinností rodičov k spoločným maloletým deťom na čas po rozvode,
4054b/ písomnú dohodu s úradne osvedčenými podpismi o vyporiadaní ich majetkových práv a povinností, prípadne aj o vyživovacej povinnosti na čas po rozvode.
4056
§ 61
1/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako rodinné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.