www.NSOZ.sk
(zdroj)


40762/ Návrh môže podať žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa, alebo muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa alebo ten, kto preukáže, že ma na tomto určení právny záujem.
40783/ Ustanovenie ods.1 a 2 sa použijú aj v prípade zapretia materstva.
4079 Otcovstvo
4080
§ 64
4082
40831/ Ak sa dieťa narodilo počas trvania manželstva alebo pred uplynutím trojstého dňa od jeho zániku alebo vyhlásenia za neplatné, predpokladá sa, že otcom dieťaťa je manžel matky.
4085
má názor:  

2/ Ak sa dieťa narodilo žene znovu vydatej, predpokladá sa, že otcom dieťaťa je neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej predchádzajúce manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.
4088
§ 65
1/ Manžel môže do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo zaprieť na súde, že je otcom dieťaťa.
40912/ Ak bola svojprávnosť manžela obmedzená pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník , a to do jedného roka odo dňa, keď začala plynut lehota podľa ods.1. Táto lehota opatrovníkovi neskončí skôr, než uplynie šesť mesiacov od jeho ustanovenia do funkcie.