www.NSOZ.sk
(zdroj)


4082
40831/ Ak sa dieťa narodilo počas trvania manželstva alebo pred uplynutím trojstého dňa od jeho zániku alebo vyhlásenia za neplatné, predpokladá sa, že otcom dieťaťa je manžel matky.
40852/ Ak sa dieťa narodilo žene znovu vydatej, predpokladá sa, že otcom dieťaťa je neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej predchádzajúce manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.
4088
§ 65
1/ Manžel môže do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo zaprieť na súde, že je otcom dieťaťa.
4091
má názor:  

2/ Ak bola svojprávnosť manžela obmedzená pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník , a to do jedného roka odo dňa, keď začala plynut lehota podľa ods.1. Táto lehota opatrovníkovi neskončí skôr, než uplynie šesť mesiacov od jeho ustanovenia do funkcie.
40953/ Ak bolo rozhodnuté že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína plynut jednoročná lehota
4097 na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnosti tohto rozhodnutí.
4099
§ 66
1/ Otcovstvo manžela matky možno zaprieť, ak je vylúčené, že je manžel matky otcom