www.NSOZ.sk
(zdroj)


4088
§ 65
1/ Manžel môže do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo zaprieť na súde, že je otcom dieťaťa.
40912/ Ak bola svojprávnosť manžela obmedzená pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník , a to do jedného roka odo dňa, keď začala plynut lehota podľa ods.1. Táto lehota opatrovníkovi neskončí skôr, než uplynie šesť mesiacov od jeho ustanovenia do funkcie.
40953/ Ak bolo rozhodnuté že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína plynut jednoročná lehota
4097
má názor:  

na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnosti tohto rozhodnutí.
4099
§ 66
1/ Otcovstvo manžela matky možno zaprieť, ak je vylúčené, že je manžel matky otcom dieťaťa.
41022/ Ak sa dieťa narodilo po rozvode manželstva, avšak v lehote podľa § 64 ods. 1 a iný muž o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa, stačí na zapretie otcovstva manžela matky, ak matka, jej bývalý manžel a muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa súhlasne prehlásia, že otcom dieťaťa nie je manžel matky, ak súčasne dojde k uznaniu otcovstva podľa § 74.
41063/ Vyhlásenie podľa odseku 2 možno urobiť před matričným uradom alebo pred súdom.