www.NSOZ.sk
(zdroj)


41022/ Ak sa dieťa narodilo po rozvode manželstva, avšak v lehote podľa § 64 ods. 1 a iný muž o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa, stačí na zapretie otcovstva manžela matky, ak matka, jej bývalý manžel a muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa súhlasne prehlásia, že otcom dieťaťa nie je manžel matky, ak súčasne dojde k uznaniu otcovstva podľa § 74.
41063/ Vyhlásenie podľa odseku 2 možno urobiť před matričným uradom alebo pred súdom.
4107
§ 67
Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stošesťdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie, na ktorý dal manžel matky súhlas, možno zaprieť, len ak sa preukáže, že manželka otehotnela inak.
4111
má názor:  

§ 68
1/ Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani jeden z nich, manžel toto právo nemá.
41142/ Matka dieťaťa môže do jedného roka od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o zapretí otcovstva manželom sa použijú primerane.
4116
§ 69
1/ Dieťa, ktoré nadobudlo plnoletost,môže podať návrh na zapretie otcovstva manžela matky , a to do troch rokov po dovŕšení plnoletosti.
41192/ Otcovstvo manžela matky dieťaťa možno zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že manžel matky by mohol byť otcom dieťaťa.