www.NSOZ.sk
(zdroj)


41342/ Otcvovstvo k plnoletému dieťaťu možno podľa odseku 1 určiť len s jeho súhlasom.
4135
§ 72
1/ Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovství k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.
41382/ Ak sa dieťa narodilo matke po uzavretí manželstva s iným mužom než s tým, s ktorým urobila vyhlásenie o otcovstve podľa § 71 odseku 1 , ustanovenie § 64 ods. 1 sa nepoužije.
4140
§ 73
1/ Súhlasné vyhlásenie rodičov sa musí urobiť pred matričným úradom alebo pred súdom2/ Rodič, ktorý nie je úplne svojprávny, môže urobiť vyhlásenie iba pred súdom.
4143
má názor:  

§ 74
1/ Ak nemôže matka pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie vyhlásenie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, jej vyhlásenie nie je potrebné.
41472/ Ak sa určuje otcovstvo k maloletému dieťaťu a vyhlásenie matky sa podľa odseku 1 nevyžaduje, namiesto matky urobí vyhlásenie opatrovník dieťaťa ustanovený na tento účel.
4149
§ 75
Ak vyhlásenie o určení otcovstva nespĺňa predpísané náležitosti právneho úkonu podľa § 129 a nasl. /všeobecná časť/ matka, otec aj dieťa sa môžu dovolať neplatnosti tohto vyhlásenia v lehotách ustanovených pre zapretie otcovstva.