www.NSOZ.sk
(zdroj)


4140
§ 73
1/ Súhlasné vyhlásenie rodičov sa musí urobiť pred matričným úradom alebo pred súdom2/ Rodič, ktorý nie je úplne svojprávny, môže urobiť vyhlásenie iba pred súdom.
4143
§ 74
1/ Ak nemôže matka pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie vyhlásenie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, jej vyhlásenie nie je potrebné.
41472/ Ak sa určuje otcovstvo k maloletému dieťaťu a vyhlásenie matky sa podľa odseku 1 nevyžaduje, namiesto matky urobí vyhlásenie opatrovník dieťaťa ustanovený na tento účel.
4149
má názor:  

§ 75
Ak vyhlásenie o určení otcovstva nespĺňa predpísané náležitosti právneho úkonu podľa § 129 a nasl. /všeobecná časť/ matka, otec aj dieťa sa môžu dovolať neplatnosti tohto vyhlásenia v lehotách ustanovených pre zapretie otcovstva.
4153
§ 76
1/ Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do jedného roka odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. Ak bolo otcovstvo určené k počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu podľa § 72 odsek 1, lehota začne plynúť až od narodenia dieťaťa.
41582/ Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého