www.NSOZ.sk
(zdroj)


4157 § 72 odsek 1, lehota začne plynúť až od narodenia dieťaťa.
41582/ Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.
4160
4161
41623/ Ustanovenia § ods. a ods. sa použijú primerane.
4163
§ 77
Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov nemôže zaprieť otcovstvo podľa § 76 ods. 1, ak v čase vyhlásenia vedel, že nie je otcom dieťaťa.
4166
má názor:  

§ 78
1/ Dieťa, ktoré nadobudlo plnoletosť, môže zaprieť otcovstvo muža, ktoré bolo určené voči nemu súhlasným vyhlásením rodičov v čase jeho maloletosti, ak je vylúčené, že by mohol byť jeho otcom. Návrh treba podať najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia plnoletosti.
41712/ Ustanovenie § .... ods. .... sa použijú primerane.
4172
§ 79
1/ Ak sa neurčilo otcovstvo podľa predchádzajúcich ustanovení dieťa, matka alebo muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa môžu navrhnúť, aby otcovstvo určil súd.
41752/ V takomto prípade sa predpokladá, že otcom dieťaťa je muž, ktorý s matkou dieťaťa