www.NSOZ.sk
(zdroj)


41752/ V takomto prípade sa predpokladá, že otcom dieťaťa je muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stošesťdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
4178
§ 80
Utajenie totožnosti matky podľa osobitného predpisu nebráni uplatneniu práva muža, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom, domáhať sa určenia svojho otcovstva.
4181
§ 81
1/ Ak domnelý otec nežije, návrh na určenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil súd.
4184
má názor:  

2/ Ak v priebehu konania domnelý otec zomrie, konanie pokračuje proti opatrovníkovi, ktorého súd za tým účelom ustanovil.
4186
§ 82
1/ Ak v priebehu konania o určenie otcovstva zomrie dieťa alebo matka, ktorá podala návrh na začatie konania, môže v konaní pokračovať druhý z nich. Ak v priebehu konania zomrie dieťa, ktoré podalo návrh na určenie otcovstva, môžu do šiestich mesiacov od jeho smrti podať návrh tiež jeho potomkovia, ak preukážu právny záujem na tomto určení.
41912/ Ak v priebehu konania zomrie muž, ktorý podal návrh na začatie konania a v konaní nepokračuje matka alebo dieťa, súd konanie zastaví.
4193
§ 83