www.NSOZ.sk
(zdroj)


41912/ Ak v priebehu konania zomrie muž, ktorý podal návrh na začatie konania a v konaní nepokračuje matka alebo dieťa, súd konanie zastaví.
4193
§ 83
4195
4196
4197 Ak to vyžaduje zrejmý záujem dieťaťa , súd môže aj bez návrhu začať konanie o zapretí otcovstva, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, ak otec dieťaťa takto určený nemôže byť jeho otcom.
4200
má názor:  

4201
Druhý diel
Osvojenie
§ 84
1/ Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa za vlastné.
42052/ O osvojení rozhoduje súd na návrh fyzickej osoby, ktorá chce osvojiť dieťa /ďalej len „osvojiteľ“/.
4207
§ 85
1/ Osvojiteľom sa môže stať svojprávna fyzická osoba.
42092/ Osvojiteľ musí mať osobné predpoklady, najmä osobnostné, morálne a zdravotné pre